PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

STUDIJNÍ OBOR MPAStudijní obor MPA ve vzdělávání a správě je oborovou specializací studijního programu Master of Public Administration (MPA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MPA.

— Profil absolventa —

Absolvent studijního oboru Projektový management a udržitelný rozvoj území je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí ve veškerých odvětvích ekonomiky zaměřujících se na projektový management a udržitelný rozvoj území. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení s důrazem kladeným zejména na problematiku udržitelného rozvoje, Evropské unie a strukturálních fondů a správy území.
Pro úspěšné absolvování studijního oboru Projektový management a udržitelný rozvoj území student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:
  • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
  • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Public Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

— Sylabus studijního oboru —

Projektový management a udržitelný rozvoj území studijního programu Master of Public Administration

Studijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Public Administration

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Public Administration, kdy si student sám volí jeden ze čtyř tematických studijních modulů:

Pokud ještě nejste přesvědčeni, zda-li chcete začít studovat a dále se rozvíjet v tomto oboru, doporučujeme si přečíst reference absolventů.

© 2019-2020 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.